مدارک لازم جهت دریافت وام در 2 دسته قرار میگیرند

1-وثیقه       2- مدارک شغلی

وثیقه
1- سند مسکونی زیر 20 سال ساخت2- پایانکار3- صورت مجلس تفکیکی4- بنچاق5- مدارک شناسایی مالک6- قبض برق
1- سند مسکونی زیر 20 سال ساخت 2- پایانکار3- صورت مجلس تفکیکی
4- بنچاق5- مدارک شناسایی مالک 6- قبض برق
مدارک شغلی

در صورت نداشتن مدارک شغلی با ما تماس بگیرید.

 • اجاره نامه و یا سند محل کسب
 • گردش شش ماهه حساب های فعال
 • گزارش معدل شش ماهه
 • حساب های فعال
 • نمونه فاکتور
 • مدارک شناسایی متقاضی
 • اساسنامه
 • روزنامه رسمی
 • آگهی تاسیس
 • روزنامه اخرین تغییرات
 • اجاره نامه و یا سند محل کسب
 • گردش شش ماهه حسابهای فعال
 • گزارش معدل شش ماهه حسابهای فعال
 • نمونه فاکتور
 • مدارک شناسایی متقاضی
 • پروانه مطب
 • پروانه پزشکی
 • کارت نظام پزشکی
 • پروانه دائم
 • اجاره نامه مطب و یا سند مطب
 • گردش شش ماهه حساب های فعال
 • گزارش معدل شش ماهه
 • حساب های فعال
 • نمونه فاکتور
 • مدارک شناسایی متقاضی
 •  
 • پروانه تاسیس
 • پروانه ساخت
 • پروانه بهره برداری
 • اجاره نامه محل تولید و یا سند
 • گردش شش ماهه حساب های فعال
 • گزارش معدل شش ماهه
 • حساب های فعال
 • نمونه فاکتور
 • مدارک شناسایی متقاضی
 •  
 • پروانه در حال ساخت
 • پروانه ساخت های قبلی
 • اجاره نامه و یا سند محل کسب
 • گردش شش ماهه حساب های فعال
 • گزارش معدل شش ماهه
 • حساب های فعال
 • نمونه فاکتور
 • مدارک شناسایی متقاضی
 •