وام های متنوعی در سیستم بانکی کشور وجود دارد.
موسسه وام برتر به دلیل تامین سرمایه برای مشاغل بزرگتر طیف وسیعی از وام های خرد را شامل نمیشود.

عمده وام های میلیاردی در دو دسته قرار میگیرند.

1- خرید دفتر کار

2- خرید تجهیزات شغلی

برای دریافت هر کدام از این وام ها 2 روش وجود دارد که در قسمت پایین آنها را بررسی مینماییم.

شرایطروش اولروش دوم
سود%18%21
سقف بازپرداخت5 ساله3 ساله
نوع بازپرداختاقساطیاقساطی
مسدودی %15 الی 25%نیاز ندارد
کد اقتصادینیاز داردنیاز ندارد
اظهارنامه مالیاتینیاز داردنیاز ندارد
تسویه حساب مالیاتینیاز داردنیاز ندارد
ترازنامه مالیاتینیاز داردنیاز ندارد
گردش حساب فعالنیاز داردنیاز ندارد
سپرده گذارینیاز داردنیاز ندارد
متقاضی دهندهفقط حقوقیحقیقی و حقوقی
نوع وثیقهمسکونی ( اداری فقط در صورت دریافت وام خرید دفتر کار )مسکونی ( اداری فقط در صورت دریافت وام خرید دفتر کار )
سن ساختزیر 20 سالزیر 20 سال
مراکز تحت پوششفقط تهرانفقط تهران
افتتاح حسابنیاز داردنیاز ندارد